REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOTIC.PL

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy sklep.biotic.pl działający pod adresem www.sklep.biotic.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Global Cosmetics, Anita Petryszyn-Dopierała, NIP: 9730738639, z siedzibą przy ul. Żurawiej 1, 66-100 Kruszyna / Sulechów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS …………………..

2. Niniejszy regulamin (zwany daje „Regulaminem”) stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach Internetowego Sklepu sklep.biotic.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca – Global Cosmetics, Anita Petryszyn-Dopierała, NIP: 9730738639, z siedzibą przy ul. Żurawiej 1, 66-100 Kruszyna / Sulechów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………., nr REGON ………………….

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod nazwą sklep.biotic.pl pod adresem http://www.biotic.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Żurawia 1, 66-100 Kruszyna / Sulechów

2. Adres poczty elektronicznej: mp@biotic.pl

3. Numer telefonu: +48  519803800 ( w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku)

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 TOWAR I JEGO CENA

1. Towar dostępny w Sklepie stanowią artykuły do medycznego i kosmetycznego makijażu permanentnego.

2. Informacje na temat towarów, w tym ich właściwości oraz ceny zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

3. Zamieszczone na stronie Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru.

6. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru. Informacja o możliwych sposobach dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.

7. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

8. W przypadku niedostępności towarów, Przedsiębiorca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu. Jednakże w przypadku, gdyby Przedsiębiorca zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru po przyjęciu zamówienia Użytkownika, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Przedsiębiorca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika ceną za towar wraz z kosztami dostawy towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

10. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane:

a) przez stronę internetową Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia. Zasady składania zamówień zostały opisane w dziale „Jak kupować”,

b) telefonicznie pod numerem telefonu +48 ……………………… od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

1. Użytkownik składa Przedsiębiorcy wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie na stosowny przycisk.

2. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Przedsiębiorcę.

3. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy Użytkownik pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wobec Przedsiębiorcy z jakiegokolwiek tytułu.

5. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych „Polityce prywatności” w § 11.

6. Przedsiębiorca przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Przedsiębiorcę, adres pod który Użytkownik może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

§ 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy

b) gotówką przy odbiorze (za pobraniem)

c) płatność za pomocą serwisu www.przelewy24.pl
d) płatność za pomocą serwisu PayU

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych:

a) od daty wpływu na konto Przedsiębiorcy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionego towaru – w przypadku płatności z góry,

b) od daty złożenia zamówienia – w przypadku płatności „za pobraniem”.

5. Towar zostanie dostarczony Użytkownikowi przez Przedsiębiorcę, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

6. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

8. Do chwili uiszczenia przez Użytkownika pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

9. Faktura lub paragon dokumentujący sprzedaż towaru na rzecz Użytkownika będą przesyłane przez Przedsiębiorcę do Użytkownika wraz z towarem.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie i zwrócić towar) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Użytkownik powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres podany w § 3 pkt 1 albo przesłać na e-mail: mp@biotic.pl

3. Użytkownik może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 na wskazany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Przedsiębiorcy.

5. Skutki odstąpienia od umowy przez Użytkownika:

a) W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

b) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany § 3 pkt 1 adres Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Użytkownika, a także w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter towar nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

c) Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zwrócić Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie). Przedsiębiorca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 RĘKOJMIA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2. W przypadku gdy zakupiony u Przedsiębiorcy towar ma wadę Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Przedsiębiorcę lub osobę trzecią, za którą Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Użytkownik ma prawo:

a) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Przedsiębiorca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Użytkownik będący konsumentem zamiast zaproponowanego przez Przedsiębiorcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Przedsiębiorcy.

6. W reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru.

7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Przedsiębiorcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Użytkownika albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.

8.Użytkownik który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Przedsiębiorcy na adres wskazany w § 3 pkt 1 Regulaminu. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika reklamowanego towaru Przedsiębiorca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 9 GWARANCJA

1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do zamówionego towaru i nie stanowi inaczej, Przedsiębiorca gwarantuje sprawne działanie towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Przedsiębiorcę Użytkownikowi w okresie gwarancji i na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym załączonym do towaru.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

4. Dane Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku Klientów niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić realizację usług przez Przedsiębiorcę.

6. Dane Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim została wyrażona zgoda, to jest w przypadku Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji Konta Klienta nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków, w przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie Konta Klienta dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających tę zgodę.

7. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

8. Klient podczas korzystania z witryny lub podczas rejestracji, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Global Cosmetics, Anita Petryszyn-Dopierała, NIP: 9730738639 w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie [Rezygnacja z newsletter].

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę, w szczególności w związku z obsługą i serwisem systemu, realizacją transakcji płatniczych oraz dostawą zamówionych produktów.

10. Wszyscy Klienci mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Przedsiębiorcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez stronę pod adresem e-mail mp@biotic.pl

12. Klienci, którzy założyli Konto Klienta poprzez założone konto mają możliwość w dowolnym momencie dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.

13. Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny zamieszczono w [Polityce prywatności].

14. Na stronie www.biotic.pl w zakładce kontakt zamieszczone są dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich danych przetwarzanych przez Global Cosmetics, Anita Petryszyn-Dopierała, NIP: 9730738639, z siedzibą przy ul. Żurawiej 1, 66-100 Kruszyna / Sulechów

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.